Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van SRBO aan bestuurders van onderwijsinstellingen in alle sectoren van het Onderwijs.
 2. Inhoud van de voorwaarden
  Deze voorwaarden hebben betrekking op gespecialiseerde rechtsbijstand aan bestuurders in hun relatie met de Raden van Toezicht waarmee deze bestuurders in hun arbeidsrelatie zijn verbonden.
 3. Recht op rechtsbijstand
  Bestuurders die zijn aangesloten bij een organisatie van bestuurders van onderwijsorganisaties in alle sectoren van het Onderwijs, die een contract hebben gesloten met de SRBO over gespecialiseerde rechtsbijstand via een abonnement met SRBO recht op rechtsbijstand als bedoeld in art. 2 tegen een gereduceerd tarief.
 4. Kwaliteit rechtshulp
  SRBO verplicht zich om rechtshulp te contracteren bij rechtshulpverleners die in staat zijn om deze gespecialiseerde rechtshulp kwalitatief goed te leveren.
 5. Ongevallen
  De rechtsbijstand in artikel 3 van deze voorwaarden heeft geen betrekking op ongevallen, al dan niet in relatie tot het dienstverband.
 6. Aanvang rechtsbijstand
  Na een abonnementsperiode van minimaal 1 jaar krijgt u een gereduceerd uurtarief van € 100 (excl. BTW en 5% bureaukosten). Het normale uurtarief is € 150 (excl. BTW en 5% bureaukosten). De abonnementsperiode vangt aan door ontvangst door SRBO van het, in overleg met de bestuurdersorganisatie opgestelde, aanmeldingsformulier voor het abonnement van deze rechtsbijstand gevolgd door acceptatie door SRBO. (Dit aanmeldingsformulier kan o.a. via de website van SRBO worden gedownload).
 7. Abonnement
  Het abonnement voor rechtsbijstand tegen gereduceerd tarief geldt voor een periode van 12 maanden na acceptatie door SRBO en wordt, behoudens schriftelijke opzegging per aangetekende brief of ontvangen email 3 maanden voor het einde van de lidmaatschapsperiode, telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengd.
 8. Tarief
  a. Het gereduceerde tarief
  SRBO staat er ten opzichte van bestuurders die lid zijn van een bestuurdersvereniging en via een abonnement recht hebben op gespecialiseerde rechtsbijstand als bedoeld in deze voorwaarden, voor in, dat er aan deze bestuurders een gereduceerd tarief in rekening wordt gebracht van € 100,- per uur (excl. BTW, excl. 5% bureaukosten) voorzover zij de advieskosten als bedoeld onder artikel 10 niet voor rekening kunnen brengen van de onderwijsorganisatie bij wie zij in dienst zijn; dit tarief geldt voor het jaar 2019 en wordt jaarlijks aangepast volgens consumentenprijsindex (CPI) van het CBS;
  b. Het volle tarief
  Voor bestuurders, die niet aangesloten zijn bij een Organisatie voor Onderwijsbestuurders en geen abonnement hebben op rechtsbijstand bij SRBO, geldt een tarief, dat tenminste 30% hoger is dan van de bestuurders genoemd onder punt 8a. Het volle tarief wordt tevens in rekening gebracht als blijkt dat ten tijde van het aangaan van een abonnement bij SRBO er al sprake was van een lopend conflict met het toezichthoudende orgaan of wanneer de advieskosten voor rekening kunnen worden gebracht van de onderwijsorganisatie, bij wie zij in dienst zijn.  
 9. Inhoud rechtsbijstand
  De rechtsbijstand van SRBO op basis van abonnement zorgt ervoor dat de  rechtsbijstandverleners zich maximaal inspannen en heeft betrekking op:
  – gratis telefonisch juridisch advies (helpdesk) op het terrein van de gespecialiseerde rechtsbijstand als bedoeld in deze voorwaarden. Deze rechtsbijstand kent als beperking dat wanneer door een bestuurder een groot beroep wordt gedaan op de helpdesk (meer dan 2 uur in enig jaar), SRBO kan besluiten om het gereduceerde uurtarief in rekening te brengen; dit gebeurt pas nadat hierover met de bestuurder afspraken zijn gemaakt.
  – rechtsbijstand in individuele arbeidsgeschillen tussen bestuurders en raden van toezicht tegen een gereduceerd uurtarief;
  naast het gereduceerde uurtarief worden de bijkomende kosten die ten behoeve van de bestuurder worden gemaakt (o.a. de kosten voor griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van de wederpartij waartoe de bestuurder wordt veroordeeld en kosten m.b.t. werkzaamheden die niet zuiver juridisch of rechtspositioneel van aard zijn) in rekening gebracht.
 10. Diensten als coaching, conflictbemiddeling, mediation en advies. Deze diensten worden in het gezamenlijk belang van de onderwijsorganisatie en de bestuurder geleverd, zulks ter beoordeling van de onderwijsbestuurder. Deze kosten worden aan de Onderwijsorganisatie gefactureerd voor het volle tarief.
 11. Bijkomende kosten
  De (bijkomende) kosten vermeld in art. 9 worden zonder opslag in rekening gebracht, terwijl algemene kantoorkosten (zoals administratie, porti, fax- telefoon- en kopieerkosten) door middel van een percentage van 5% over de geleverde uren dienstverlening in rekening worden gebracht.
 12. Aantal uren
  De rechtsbijstandverleners van SRBO zullen proberen, voor zover dat mogelijk is, een inschatting te maken van het aantal te werken uren, alsmede de kosten vermeld in art. 9; het betreft een inschatting omdat belangrijke wijzigingen noodzakelijk kunnen zijn door handelingen van de wederpartij en wijzigingen in de strategie.
 13. Rekeningen
  De rekeningen die door de rechtsbijstandverleners van SRBO worden verstuurd dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald; deze rekeningen kunnen ook een voorschot voor te verrichten werkzaamheden omvatten. Bij niet tijdige betaling worden de werkzaamheden opgeschort dan wel beëindigd.
 14. Archivering
  Na beëindiging van de werkzaamheden zullen stukken worden gearchiveerd en minimaal gedurende 7 jaar worden bewaard.
 15. Aansprakelijkheid
  De aansprakelijkheid van SRBO is beperkt tot het bedrag van het jaarabonnement, dan wel het bedrag dat in het betreffende dossier dat jaar aan de bestuurder in rekening is gebracht indien dat hoger is. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat er door de aansprakelijkheidsverzekering van SRBO en/of de aansprakelijkheidsverzekering van de betrokken rechtsbijstandverlener in het betreffende geval wordt betaald. SRBO zal nimmer aansprakelijk zijn voor immateriële of gevolgschade.
 16. Wijziging van voorwaarden
  Deze voorwaarden kunnen door SRBO worden gewijzigd. SRBO zal de organisaties, alsmede de individuele bestuurder/ opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen. De bestuurder/ opdrachtgever heeft alsdan het recht om het jaarabonnement op te zeggen binnen 3 maanden na kennisgeving en heeft alsdan recht op restitutie van het abonnementstarief voor de niet verstreken maanden van het betreffende jaar.
 17. Nederlands recht
  De rechtsverhouding tussen SRBO en bestuurder/ opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands Recht. Alle eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

 

Alphen aan den Rijn, 1 januari 2020

Kvk nr 854048510
Btw nr NL854048510B01