Preventief advies

recht op het doel af
Pro-actief en Beleidsmatig Advies

Voordat er sprake is van onherstelbaar verstoorde verhoudingen met uw toezichthouders is het belangrijk te weten, dat u bij ons ook preventief advies kunt krijgen om te voorkomen dat u in een situatie komt, dat partijen uit elkaar zullen moeten. Immers veel problemen ontstaan door misverstanden en een onjuiste perceptie van de positie en de bevoegdheden van de organen binnen de organisatie. Door de juiste informatie en tijdig inzicht in het communicatieprobleem kan veel, zo niet alles nog gered worden. Dit noemen wij de pro-actieve fase. Omdat voorkomen beter is dan blussen voor alle partijen en daarom deze vorm van advisering in het belang is van uw onderwijsorganisatie, kunnen deze diensten ten laste komen van de onderwijsorganisatie, waaraan u verbonden bent, tegen het normale tarief, dat losstaat van het abonnement.

In die fase zijn er nog mogelijkheden om door middel van een effectievere communicatie en een beter inzicht in de oorzaak en aard van de problemen, doelgericht te adviseren. Onze ondersteuning van u kan er zo toe leiden, dat de situatie door uzelf kan worden opgelost. Wij zullen u zo mogelijk achter de schermen en strikt vertrouwelijk coachen naar een verbetering van de arbeidsverhoudingen.

Het werkgeverschap van de Raad van Toezicht over de bestuurder als werknemer.

Als werkgever van de bestuurder, hoort het intern toezicht ervoor te zorgen dat de bestuurder zijn functie goed kan uitoefenen, zijn professionele ontwikkeling wordt gestimuleerd en gefaciliteerd en dat de bestuurder – waar dat nodig is voor het reilen en zeilen van de instelling – wordt bijgestuurd. Bij deze rol van werkgever horen een aantal taken: het proces van werving en selectie, het bepalen van de bezoldiging, het maken van afspraken over scholing en het zorgvuldig afscheid nemen bij vertrek, ontslag, of pensioen. Ook de jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken met de bestuurder zijn onderdeel van de rol van werkgever. De VTOI biedt een handreiking aan, waarin staat hoe de Raad van Toezicht deze gesprekken als toezichthouder goed zou kunnen voorbereiden, waar de Raad van Toezicht op moet letten tijdens het gesprek en hoe zij opvolging geeft aan de gesprekken voor een goede borging. Voor u als bestuurder is het zaak deze handreiking ook goed door te nemen ter voorbereiding op deze gesprekken, zodat u weet wat u kunt en mag verwachten van uw Raad van Toezicht als goed werkgever. Als er al enige spanning zit op de relatie verdient het aanbeveling ons te consulteren zodat u goed voorbereid deze gesprekken aangaat.