Statuten

In onderstaand overzicht vindt u onze statuten, ook kunt u deze via deze link downloaden.

Ref: RK/FR/2014.000917.01
OPRICHTING

Stichting Rechtsbijstand Bestuurders Onderwijsinstellingen
Heden, zesentwintig mei tweeduizend veertien, zijn voor mij, mr. REINIER ONNO KLEIJNE, notaris te ‘s-Gravenhage,
verschenen :
1. mevrouw Angela Afra Catharina SCHOUTEN, wonende te 2401 KD
Alphen aan den Rijn, Jeltje de Bosch Kemperstraat 183, geboren te –
Alkmaar op zes mei negentienhonderd zevenenvijftig, zich legitimerende –
met haar paspoort nummer NTP15C214, uitgegeven te Alphen aan den
Rijn op drie maart tweeduizend tien, ongehuwd en geen geregistreerd ·
partner.
2. mevrouw Christina Hermina PRINS, wonende te 2584 ET ‘s
Gravenhage, Cornelis Jolstraat 62, geboren te Delft op éénentwintig november
negentienhonderd éénenvijftig, zich legitimerende met haar paspoort
nummer NM2HK9LD3, uitgegeven te ‘s-Gravenhage op negen juli tweeduizend tien, gehuwd.

OPRICHTING
De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor vast te stellen de volgende

STATUTEN
Naam en Zetel.
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting Rechtsbijstand Bestuurders Onderwijsinstellingen (SRBO).
2. Zij heeft haar zetel te Alphen aan den Rijn.

DoelsteIling.
Artikel 2
De Stichting stelt zich ten doel:
a. Het op verzoek van Organisaties van bestuurders van onderwijsinstellingen verlenen van individuele juridische hulp tegen een gereduceerd tarief aan leden-bestuurders van een bestuurdersorganisatie;
de individuele juridische hulp betreft de arbeidsrelatie van deze bestuurders tot de Raden van Toezicht of een andersoortig toezichthoudend orgaan van hun onderwijsinstellingen.
b. Het verlenen van juridisch hulp tegen een jaarlijks vast te stellen tarief aan bestuurders van onderwijsinstellingen die zich hebben aangemeld, maar nog geen lid zijn van een organisatie van bestuurders van onderwijsinstellingen en bestuurders, die wel lid zijn van een organisatie van bestuurders van onderwijsinstellingen, die binnen een periode van één maand vóór aanmelding reeds in een conflictsituatie verkeerden met het toezichthoudende orgaan; de individuele juridische hulp betreft de arbeidsrelatie van deze bestuurders tot de Raden van Toezicht van hun onderwijsinstellingen.
c. De juridische hulp is zowel gericht op voorkoming van dreigende conflicten, als op de oplossing van conflicten, al dan niet met behoud van de arbeidsrelatie. De juridische hulp omvat tevens procesvertegenwoordiging in gerechtelijke procedures, waarbij de individuele onderwijsbestuurder als werknemer is betrokken.
d. De deskundigheid van onderwijsbestuurders te vergroten op het terrein van nieuwe ontwikkelingen rondom het werkgeverschap in het onderwijs; dit in verband met de verantwoordelijkheid van de bestuurders voor het personeelsbeleid in de eigen onderwijsinstelling.
Middelen.
Artikel 3.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. Contracten aan te gaan met Organisaties van bestuurders van onderwijsinstellingen; hierdoor kunnen deze Organisaties zich via een vast jaarlijks abonnementstarief verzekeren van individuele rechtshulp voor leden-bestuurders tegen een gereduceerd tarief; een en ander conform artikel 2 sub b.
b. Contracten aan te gaan met individuele bestuurders van onderwijsinstellingen die niet zijn aangesloten bij Organisaties van bestuurders van onderwijsinstellingen; een en ander conform artikel 2 sub b.
c. Zodanige contracten aan te gaan met rechtshulpverleners dat conflicterende belangen tussen dienstverlening aan bestuurders enerzijdsen Raden van Toezicht anderzijds door deze rechtshulpverleners worden voorkomen.
d. Samenwerking en wederzijdse informatie uitwisseling tussen de Stichting en Organisaties van onderwijsbestuurders onder andere door de voorzitters van deze Organisaties regelmatig door het bestuur van de stichting te informeren en te consulteren over werkwijze, prijsstelling en aard van bovengenoemde dienstverlening.
e. Het organiseren van cursussen en seminars en informatieverstrekking via Nieuwsbrieven en de website van SRBO.

Vermogen.
Artikel 4.

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
a. het stichtingskapitaal;
b. subsidies en donaties;
c. erfstellingen, legaten en schenkingen;
d. eventuele andere verkrijgingen en baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van -boedel beschrijving.

Bestuur.
Artikel 5.

a. Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste twee stemgerechtigde leden. Het aantal stemgerechtigde leden wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
Een daartoe door het bestuur van de organisatie aangewezen vertegenwoordiger van een organisatie van bestuurders van onderwijsinstellingen is/zijn vanuit hun functie van vertegenwoordiger van een onderwijsbestuurdersorganisatie adviserend lid van het bestuur. Reiskosten op basis van een gebruikelijke kilometervergoeding of kosten openbaar vervoer zullen door de Stichting worden vergoed.
b. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris/ penningmeester.
c. Stemgerechtigde bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende stemgerechtigde bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
d. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende stemgerechtigde bestuursleden met algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
e. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer stemgerechtigde leden ontbreken, dan vormen de overblijvende stemgerechtigde bestuursleden, of vormt het enige overblijvende stemgerechtigde bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
f. De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten.
Artikel 6.
a. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Alphen aan den Rijn of omgeving, of indien alle bestuursleden daarmee instemmen elders.
b. Ieder jaar wordt tenminste één vergadering gehouden.
c. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter of een bestuurslid dit wenselijk vindt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen 8 weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste
formaliteiten.
d. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 3 bepaalde door de voorzitter, voor zover mogelijk tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, schriftelijk, op digitale wijze waaronder email of telefonisch.
e. De email vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
f. Zolang in een bestuursvergadering alle stemgerechtigde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
g. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst een stemgerechtigd bestuurslid de voorzitter aan.
h. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
i. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de stemgerechtigde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een bestuurslid kan zich tijdens een vergadering
door een stemgerechtigd medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling
van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle stemgerechtigde bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de
notulen wordt gevoegd.
k. Ieder stemgerechtigd bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
l. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
m. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging.
Artikel 7.
a. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
b. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
c. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 8.
Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris, of de voorzitter tezamen met de penningmeester, en bij hun belet of ontstentenis hun daartoe door de stemgerechtigde bestuursleden uit het bestuur aangewezen plaatsvervanger.

Einde bestuurslidmaatschap.
Artikel 9.
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van een bestuurslid;
b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen van een stemgerechtigd
bestuurslid;
c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); alsmede
d. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Boekjaar en jaarstukken.
Artikel 10.
a. Het boekjaar van de Stichting loopt van één januari tot en met eenendertig
december van het zelfde jaar.
b. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der Stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke
jaarstukken binnen twee maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
c. Het bestuur laat de boeken van de Stichting onderzoeken door een externe deskundige die van zijn bevindingen aan het bestuur verslag doet.
d. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis genomen van het door de externe deskundige uitgebrachte verslag.

Reglement.
Artikel 11.
a. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
b. Het reglement mag nie t met de wet of deze statuten in strijd zijn.
c. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
d. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid a van toepassing.

Statutenwijziging.
Artikel 12.
a. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet algemene stemmen in een vergadering, waarin alle stemgerechtigde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
b. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
c. De stemgerechtigde Ieden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel.

Ontbinding en vereffening.
Artikel 13.

a. Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen
besluit is het bepaalde in artikel 12 lid a van toepassing.
b. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
c. De vereffening geschiedt door het bestuur.
d. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 12 lid c.
e. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
f. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de Stichting.
g. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende dertig jaar berusten onder de jongste vereffenaar.

Slotbegalingen.
Artikel 14.
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslissen de stemgerechtigde leden van het bestuur.

SLOTVERKLARING
Ten slotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting:
a. het bestuur bestaat uit twee stemgerechtigde bestuursleden;
b. voor de eerste maal zijn stemgerechtigde bestuursleden, in de achter hun
naam vermelde functie:
1. de comparante sub 1, als voorzitter;
2. de comparante sub 2, als secretaris/penningmeester.

SLOT AKTE
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
De identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten -vastgesteld.
De comparanten verklaren tijdig van de inhoud van deze akte te hebben -kennisgenomen.

WELKE AKTE is verleden te ‘s-Gravenhage op de datum als in het hoofd van
deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van- en een toelichting op de inhoud van deze akte aan –
de comparanten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze –
akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs
te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij,
notaris, ondertekend.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT