Wie zijn wij?

Angela Schouten

Angela is Meester in de Rechten en gespecialiseerd in juridische advisering ten aanzien van het onderwijs in de meest brede zin. Het ondersteunen, stimuleren en bijstaan van onderwijsorganisaties in het belang van een goede onderwijskwaliteit voor de leerlingen is haar grote passie. Daarbij is zij gewend om samen te werken met de bestuurders van de onderwijsorganisaties in alle probleemgebieden, waar een onderwijsbestuurder mee geconfronteerd kan worden. Zij staat garant voor een snelle en adequate dienstverlening, die oplossingsgericht is. Daarbij hoort een goede bereikbaarheid en geen 9 tot 5 mentaliteit.

Haar sterke punten zijn haar ruime en brede ervaring met de diensten die SRBO aanbiedt, als ook haar enthousiasme en drive om creatief, efficiënt en doelgericht juridische conflicten tussen partijen om te zetten in gewenste win-win-oplossingen. Na het behalen van haar Meesterstitel maakte Angela carrière als onderwijsjurist bij het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs (CBKO), later VBKO.  In deze functie was zij consultant, raadsvrouwe en procesgemachtigde in alle problemen, geschillen en voorkomende procedures, waarmee schoolbesturen te maken hebben, zoals bij de Commissies van Beroep, de Klachtencommissies, Geschillencommissies, kantonrechter, Rechtbanken in bestuursgeschillen en de Raad van State. Sinds september 2010 verleent zij deze diensten vanuit haar eigen bedrijf Alineen OnderwijsSolutions.

Daarnaast is Angela voorzitter van de Klachtencommissie voor Kraamzorg De Waarden en was zij ambtelijk secretaris voor de Commissie van Beroep van de Universiteiten van Nijmegen en Brabant (Tilburg).

Buiten het onderwijs  heeft zij als juridisch adviseur en procesgemachtigde succesvol procedures gevoerd bij UWV-Werkbedrijf en de Kantonrechter in arbeidsconflicten en voor de Centrale Raad van Beroep in ambtenarenzaken. Ook is zij deskundig op het terrein van Auteursrecht.

Naast juridisch advies geeft Angela ook trainingen aan schoolbesturen en onderwijsbestuurders op allerlei terreinen, zoals klachtrecht, arbeidsrecht en dossiervorming en bestuurlijke aansprakelijkheid.

Mr Angela Schouten is oprichter en CEO van Alineen Solutions en de daaronder functionerende bedrijven Alineen OnderwijsSolutions en Alineen Legal Solutions.

Stieneke Stokman-Prins

Stieneke is Meester in de Rechten en gespecialiseerd in arbeidsrecht, governance, medezeggenschap en mediation in het onderwijs. Ze is bijna 25 jaar werkzaam als onderwijsjurist waarvan ruim 8 jaar zelfstandig ondernemer met een juridisch advies praktijk en een mediation praktijk. Ook vervult zij bij scholen de functie van externe vertrouwenspersoon. Door nevenactiviteiten in het onderwijs is Stieneke eveneens een ervaren schoolbestuurder, toezichthouder en geschilbeslechter als voorzitter en/of lid van geschillencommissies medezeggenschap, klachten, rechtspositie en examenbeslissingen.
Vanwege haar brede en gevarieerde ervaring in het onderwijs is zij in staat om kwesties vanuit vele invalshoeken te analyseren en deze analyse om te zetten in een opbouwend advies.
In haar juridische praktijk adviseert zij zowel werkgevers/bestuurders als werknemers in het onderwijs. Haar werkwijze kenmerkt zich door een voortvarende en oplossingsgerichte aanpak. De natuurlijke attitude is gericht op het bereiken van een oplossing met een win-win resultaat (het harmoniemodel). Indien nodig wordt een gerechtelijke procedure echter niet geschuwd.
Daarnaast bemiddelt ze als registermediator in onderwijskwesties o.a. bij klachten van ouders, arbeids- en medezeggenschapskwesties en kwesties tussen bestuur(ders) en toezicht(houders). Met een goede communicatie en tijdige begeleiding in gevoelige kwesties ligt een oplossing zonder rechterlijke tussenkomst vaak binnen handbereik.
Voordat zij zelfstandig ondernemer werd werkte Stieneke als jurist voor de beroepsorganisatie van het notariaat, als docent aan de RijksUniversiteit Leiden en bij de Besturenraad, de organisatie voor schoolbesturen in het Protestants Christelijk Onderwijs.