Mediation

MediationGraphic

Mediation

Mediation is een speciale vorm van professionele conflictbemiddeling waarbij partijen worden begeleid om in goed overleg tot een oplossing komen. In een vertrouwelijke setting komen de conflicten, zorgen, belangen en wensen aan de orde en zoeken partijen een oplossing waarmee alle betrokkenen goed uit de voeten kunnen. Begeleider hierbij is de mediator, een ervaren professional, getraind in bemiddeling en bij voorkeur gespecialiseerd in het vakgebied. De mediator stelt, als onafhankelijke derde, partijen in staat zelf hun problemen op te lossen. In mediation wordt de communicatie hersteld en gewerkt aan herstel van vertrouwen en de relatie. Hiermee kan gezichtsverlies worden voorkomen en de schade beperkt.

Registermediator

De registermediator werkt met waarborgen en gedragsregels van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), voorheen (tot 1 januari 2014) het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Zie: www.mfnregister.nl en www.mediatorsfederatienederland.nl.

Het verdient aanbeveling om een registermediator en bij voorkeur iemand die gespecialiseerd is in het vakgebied in de arm te nemen. Dat bespaart tijd en kosten. SRBO heeft die deskundigheid zelf in huis en kan ook bemiddelen naar gespecialiseerde registermediators in haar netwerk. Aangezien mediation betrekking heeft op de belangen van beide partijen, kunnen deze kosten voor rekening komen van de onderwijsorganisatie tegen het normale tarief zonder abonnement.

Uitgangspunten:

Het welslagen van mediation is gebaseerd op twee uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Vrijwilligheid: Partijen moeten bereid zijn deel te nemen aan het mediationproces. Vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid: betrokkenen moeten serieus willen meedenken om tot een oplossing te komen.
Vertrouwelijkheid: de deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Dat is belangrijk om in een sfeer van openheid te kunnen werken. Men moet zich veilig kunnen voelen in een mediationproces.

Voor wie en wanneer: herstel van relatie en/of afscheid (exit)

Veel rendement heeft mediation in situaties waar partijen nog langer met elkaar te maken hebben. In zakelijke verhoudingen bijvoorbeeld bij kwesties rond samenwerking, organisatieverandering, ziekteverzuim en re-integratie. In de persoonlijke sfeer bijvoorbeeld bij problemen bij echtscheiding en bij burenruzies. Echter ook indien partijen beogen de relatie te beëindigen biedt mediation een meerwaarde: door de procesgerichte begeleiding van de mediator is er de mogelijkheid om dit in een kort tijdsbestek te bespreken met behoud van de onderlinge relatie. Tenslotte kan mediation ook preventief worden ingezet om bij verschillen van inzicht of stroeve samenwerking harde confrontaties te voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen!

Voordelen

  • Draagvlak – Er wordt gezocht naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is.
  • Tijdwinst – Snelle start. Binnen enkele weken na de eerste bijeenkomst weten partijen vaak waar zij aan toe zijn.
  • Deskundige begeleiding – De registermediator heeft een gekwalificeerde opleiding en ruime ervaring.