Hof: Opzegverbod tijdens ziekte geldt voor de statutaire bestuurder bij ziekmelding vóór ontslagprocedure

Als de bestuurder een arbeidsovereenkomst heeft met de vennootschap heeft de statutaire bestuurder recht op ontslagbescherming wegens ziekte mits hij zich heeft ziekgemeld voordat de formele ontslagprocedure in gang is gezet. Er is ook sprake van een arbeidsovereenkomst indien de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond van een overeenkomst van opdracht alle kenmerken vertoont van arbeidsovereenkomst.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-06-2021 ECLI:NL:GHARL:2021:5770

In verband met de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021 is deze uitspraak van groot belang voor de statutaire bestuurder van een onderwijsstichting of -vereniging. Het is immers zo dat sindsdien de regel geldt evenals bij bestuurders van NV’s en BV’s, dat na statutair ontslag ook arbeidsrechtelijk ontslag volgt met inachtneming van de geldende opzegtermijn als opgenomen in de CAO. Een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter door de Raad van Toezicht is na een statutair gegeven ontslag niet meer nodig. De ontslagen statutaire bestuurder kan alleen nog achteraf een procedure aanhangig maken over de aan hem toe te kennen ontslagvergoeding. Echter in het geval de bestuurder ziek was voordat de statutaire ontslagprocedure in gang is gezet en de bestuurder een arbeidsovereenkomst heeft met de stichting/vereniging geniet de bestuurder ontslagbescherming wegens ziekte, evenals een gewone werknemer.