Invoering Wet Versterking Bestuurskracht per 1 augustus 2016! Ondersteuning SRBO voor Bestuurder en Medezeggenschap.

Door wijziging van een aantal onderwijswetten wil de regering de bestuurskracht versterken (wetsvoorstel versterking bestuurskracht). De voorstellen raken de positie van bestuurders van onderwijsinstellingen, het interne toezicht en de medezeggenschap. Naar verwachting gaat de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen per 1 augustus 2016 in.
Mede omdat onder de eindverantwoordelijkheid van de bestuurder ook valt het functioneren van de medezeggenschap binnen de instelling en wij in de praktijk constateren dat bestuurders nogal eens in de problemen komen op dit onderdeel van het takenpakket maken wij u graag attent op deze belangrijke ontwikkelingen. Uiteraard kunnen wij u ook op deze gebieden adviseren.
Versterking bestuurskracht wordt beoogd door
1. de benoeming van bestuurders te koppelen aan de verplichting dat benoeming plaatsvindt op basis van vooraf openbaar gemaakte benoemingsprofielen en na advies van de medezeggenschap; dit vanuit de gedachte dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van de bestuurder;
2. de in- en externe toezichthouders extra informatierechten /-plichten te geven; om hen beter in staat te stellen om hun toezichthoudende rol uit te oefenen wordt de Raad van Toezicht o.a. verplicht tot overleg met de MR en krijgt de Raad van Toezicht een meldingsplicht bij risicovolle ontwikkelingen in de instelling bij de inspectie OCW;
3. de versterking van de positie van de medezeggenschapsraad; de raad krijgt adviesrecht bij de vaststelling van het profiel van de bestuurder en bij zijn/haar benoeming en ontslag; de toezichthouder moet minimaal twee keer per jaar overleggen met de medezeggenschapsraad om goed geïnformeerd te worden over de gang van zaken binnen de school(organisatie); de raad krijgt voortaan rechtstreeks alle redelijkerwijs noodzakelijke kosten voor zijn taken vergoed en is daarvoor dus niet meer afhankelijk van een faciliteitenregeling die het bevoegd gezag hiervoor nu nog moet treffen.
De bestuurder en de medezeggenschapsraad kunnen bij één (laagdrempelig) loket terecht voor geschillenbeslechting: de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. Deze commissie
Het project Versterking Medezeggenschap gaat vanaf 1 januari 2016 met een aantal activiteiten door. Het Ministerie van OCW biedt nog drie jaar geldelijke ondersteuning om de medezeggenschap verder te professionaliseren. Naast de medezeggenschapsraad kan ook de bestuurder begeleiding of advies aanvragen. In het nieuwe jaar is het weer mogelijk aanvragen te doen voor een Quickstart Medezeggenschap, een training voor medezeggenschapsraad en bestuurder, of een korte cursus of workshop waarin een specifieke vraag wordt behandeld. Afhankelijk van de vraag worden adviseurs uit de verschillende sectororganisaties (personeel, ouders, werkgevers) toegewezen. Vanuit het gegeven dat ook u als bestuurder belang heeft bij een goede medezeggenschap brengen wij deze ondersteuning graag onder uw aandacht. Zie ook www.infowms.nl/versterking-medezeggenschap