CAO Bestuurders Funderend Onderwijs 2022

De Bestuurdersvereniging PO (BvPO) en de Onderwijsbestuurdersvereniging (OBV) zijn in het voorjaar 2020 opgegaan in een nieuwe Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB).

Dit was de opmaat voor het integreren van de beide bestuurderscao’s. Samen met de VTOI-NVTK is gewerkt aan een nieuwe geïntegreerde cao voor bestuurders in het funderend onderwijs (PO en VO).

Een lang maar solide en  zorgvuldig onderhandelingsproces heeft geleid tot de cao die nu hier voorligt.

De cao vindt u hier.

Nieuwe CAO tot stand gekomen in september 2022 werkt terug tot 1 januari 2022.

Er is sprake van een loonsverhoging van 3 % met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. Tevens is vastgesteld dat er een normjaartaak is voor de bestuurder van 1800 uur per jaar in plaats van 1659 uur per jaar. Bij een fulltimedienstvervulling is er sprake van een werkweek van 40 uur. De eindejaarsuitkering bedraagt met terugwerkende kracht 7,4% in plaats van 6,3 %.

Een geheel nieuw loongebouw met WNT-functieklassenindeling als basis.

Partijen zijn van mening dat er voor de bestuurders in het funderend onderwijs een geheel nieuw loongebouw is waarbinnen bestuurders voldoende ontwikkel- en groeimogelijkheden hebben.
Basis voor het nieuwe loongebouw is de WNT-functieklassenindeling van OCW waarin 7 klassen worden onderscheiden. Voor de inschaling van de bestuurders gelden dezelfde 3 criteria als OCW hanteert in de Regeling normering topinkomens OCW-sectoren (samengevat: totale baten, aantal bekostigde leerlingen en het gewogen aantal onderwijssoorten in het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarin het bezoldigingsmaximum wordt toegepast). Per loonschaal is er alleen sprake van een minimumbedrag en een maximumbedrag, niet meer van tussenliggende treden.
Het nieuwe loongebouw is een goede aanzet tot remuneratiebeleid. Ter ondersteuning van een professionele dialoog tussen toezichthouder en bestuurder hebben partijen daarom een Handreiking remuneratiebeleid opgesteld.

Bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen op basis van BBWO is voor bestuurders PO vervallen per 1 januari 2023; aanzienlijke versobering naar bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen van CAO Bestuurders VO 2020.

De harmonisering van de bestaande bestuurderscao’s heeft geleid tot keuzes waarbij zoveel mogelijk recht is gedaan aan wat bestuurders tot nu toe aan rechten hebben kunnen ontlenen aan de “oude” cao’s. De aanspraken voor bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen zijn wel geharmoniseerd naar die van de Cao Bestuurders VO 2020. Dat betekent voor bestuurders PO een versobering ten opzichte van het bij wijze van overgang toepassen van het vervallen Besluit Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BBWO). Daarom is hier gekozen voor een latere ingangsdatum dan die van de nieuwe cao, namelijk 1 januari 2023. Aanspraken die nog gebaseerd zijn op eerdere afspraken uit de bestuurderscao’s worden vanzelfsprekend gerespecteerd. Voor mogelijke knelpunten bij de inschaling in de nieuwe schalen is overgangsrecht geformuleerd dat gelijkwaardig is aan dat in het kader van de WNT.

Nog geen oplossing voor de honorering van bestuurders, die zowel voor onderwijs als kinderopvang eindverantwoordelijk zijn, zoals in IKC’S.

Sociale partners hebben meerdere malen vragen ontvangen over honorering van bestuurders die voor zowel het onderwijs als kinderopvang bestuurlijk eindverantwoordelijkheid dragen – Integraal Kindcentrum (IKC). Sociale partners hebben hier uitgebreid bij stilgestaan. Zij hebben de afspraak gemaakt dat zij in overleg zullen treden met OCW om te bekijken wat de mogelijkheden zijn binnen de systematiek van het toekennen van complexiteitspunten in het kader van de WNT om recht te doen aan de bestuurlijke complexiteit bij de combinatie van onderwijs en kinderopvang.

Honorering van bestuurders van samenwerkingsverbanden niet op grond van de criteria voor bestuurders funderend onderwijs.

Waar het gaat om honorering van bestuurders van samenwerkingsverbanden vinden sociale partners dat die niet op grond van de criteria voor bestuurders funderend onderwijs ingeschaald kunnen worden. Er is immers geen sprake van integrale verantwoordelijkheid voor de leerlingen. De sociale partners zullen zich inspannen voor het op gang krijgen van het overleg met OCW om tot goede criteria te komen voor honorering bestuurders samenwerkingsverbanden.