WIJZIGINGEN WNT 2023

In de Wet normering topinkomens (WNT) zijn ook voor 2023 weer diverse wijzigingen doorgevoerd.
Wij zetten de belangrijkste voor u op een rijtje. Zie voor meer informatie (ook over wat hierna volgt): www.topinkomens.nl

Beloningsmaxima 2023
Ook dit jaar worden de maxima aangepast bij ministeriële regeling (geïndexeerd). In 2023 is het algemene maximum € 223.000 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.
Voor onderwijsinstellingen gelden in 2023 opnieuw sectorale bezoldigingsmaxima.

Bezoldigingsmaxima 2023 (in €)

  1. Algemeen bezoldigingsmaximum
 Toepasselijk bezoldigingsmaximum Voorzitter Raad van Toezicht (15%)  Leden Raad van Toezicht (10%)
Algemeen223.000 33.450  22.300

2. Onderwijs

Klasse 1Toepasselijk bezoldigingsmaximum Voorzitter Raad van Toezicht (15%) Leden Raad van Toezicht (10%)
A132.000 19.800 13.200
B148.000 22.200 14.800
C159.000 23.850 15.900
D173.000 25.950 17.300
E189.000 28.350 18.900
F.202.000 30.300 20.200
G.223.000* 33.450 22.300

* Het bedrag als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van de wet

Verantwoordingsmodel WNT 2023

Nieuwsbericht | 24-04-2023 | 11:25

Het verantwoordingsmodel voor de openbaarmaking van de WNT-gegevens over kalenderjaar 2023 is gepubliceerd.

Voor de openbaarmaking van de WNT-gegevens publiceert het ministerie van BZK jaarlijks een verantwoordingsmodel WNT.

Dit jaar vraagt het ministerie van BZK uw speciale aandacht voor het volgende. Voor een WNT-instelling die onderdeel uitmaakt van een groep van rechtspersonen en gebruik maakt van de keuzemogelijkheid om haar WNT-verantwoording openbaar te maken in een financieel verslaggevingsdocument van een andere rechtspersoon van deze groep, zoals bedoeld in artikel 5c, derde lid, Uitvoeringsregeling WNT, is het belangrijk om kennis te nemen van pagina 2 t/m 4 van dit Verantwoordingsmodel WNT 2023. Aangezien is gebleken dat er misverstanden bestaan over de toepassing van artikel 5c, derde lid, Uitvoeringsregeling WNT bij groepen van rechtspersonen waar één of meerdere WNT-instellingen deel vanuit maken, is deze bepaling verduidelijkt.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het verantwoordingsmodel WNT 2022 zijn:

  • Het bedrag waarbij voor topfunctionarissen kan worden volstaan met een verkorte WNT-verantwoording is gewijzigd van een totale bezoldiging van € 1.800 of minder naar een totale bezoldiging van € 1.900 of minder.
  • In tabel 1b hoeft voor een topfunctionaris zonder dienstbetrekking niet langer de gegevens aangaande het uurtarief openbaar te worden gemaakt.
  • In het kader van de verantwoordingsvrijstelling is één van de vier cumulatieve voorwaarden die gelden voor deze vrijstelling verruimt, te weten het criterium aangaande de brutoloonsom is gewijzigd van maximaal € 160.000 naar maximaal € 175.000.
  • Tot slot is er ter verduidelijking aanvullende uitleg opgenomen aangaande de keuzemogelijkheid tot het opnemen van een WNT-verantwoording van een WNT-instelling behorende tot een groep in de geconsolideerde jaarrekening dan wel een enkelvoudige jaarrekening van een andere rechtspersoon van dezelfde groep.

Voor een nadere uitwerking van genoemde wijzigingen kunt u (de toelichting bij) het verantwoordingsmodel raadplegen.

Ook de Uitvoeringsregeling WNT is gewijzigd. U kunt de uitvoeringsregeling hier vinden. De Beleidsregels WNT 2023 kunt u hier vinden.