Rechtsbijstand voor de Onderwijsbestuurder met meerwaarde!

 

scholengemeenschap

Als je als Onderwijsbestuurder alleen een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten bij de reguliere verzekeraars, dan is de kans groot, dat je te maken krijgt met de uitsluitingsclausule in de polisvoorwaarden vanwege je functie als statutair bestuurder. Een voorbeeld daarvan is de volgende uitsluiting, die wij aantroffen in polissen van grote rechtsbijstandsverzekeraars:

“Naast de algemene beperkingen geldt dat geen aanspraak
op rechtsbijstand kan worden gemaakt:
a. voor geschillen die te maken hebben met het
uitoefenen van een vrij beroep of bedrijf door
verzekerde of met een andere wijze van het verwerven
van inkomsten buiten loondienst;
b. voor geschillen waarbij sprake is van verzekerde in de
hoedanigheid van statutair directeur;
c. voor zaken wanneer verzekerde als bestuurder van
een rechtspersoon wordt aangesproken wegens onjuist
bestuur.”
Je denkt dus goed verzekerd te zijn als je als werknemer en statutair bestuurder een gezinsrechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten met de module Arbeid en Inkomen. De werkelijkheid is dat je niet geholpen zult worden en genoodzaakt bent om een advocaat in de arm te nemen. Cliënten van ons zijn ook daadwerkelijk met deze uitsluiting geconfronteerd en waren blij dat zij abonnementhouder zijn bij ons, zodat hun kosten van rechtsbijstand toch enigzins beperkt konden worden. Je kunt uiteraard ook een advocaat in de arm nemen. De meeste advocaten rekenen al gauw € 180,- excl. BTW per uur. Veel advocaten zijn deskundig op het terrein van het algemene arbeidsrecht, maar weinigen zijn bekend met het specifieke werkterrein van de Onderwijsbestuurder of de Onderwijsrechtspositie. Het zal erop neerkomen, dat je eigenlijk grotendeels alleen je verdediging op je moet nemen, terwijl je dat eigenlijk niet kunt. Je kunt dat niet, omdat je zelf emotioneel betrokken bent bij de problemen. Je kunt dat niet, omdat je niet in staat bent om je eigen situatie adequaat te beoordelen vanuit juridisch perspectief. Daarom zijn wij als onderwijsspecialisten benaderd door de Bestuurdersvereniging PO om een vorm van rechtsbijstand te organiseren specifiek voor Onderwijsbestuurders gekoppeld aan het lidmaatschap van haar Bestuurdersvereniging PO voor een aantrekkelijk vast abonnement met daarnaast een betaalbaar tarief.

Wij waren direct enthousiast bij het idee om deze vorm van gespecialiseerde rechtsbijstand voor Onderwijsbestuurders te gaan organiseren. Onderwijs is al vele jaren onze core-business en ook onze passie. Wij beschikken over een groot netwerk van deskundigen, die eventueel ook kunnen worden ingezet om aan de vraag om rechtshulp en beleidsmatig advies te kunnen voldoen. Daarnaast is de basis van onze samenwerking in SRBO een gelijkgestemd gevoel m.b.t. waarden, integriteit en wederzijds respect voor elkaars deskundigheid en inzet.

Wij menen dat wij na maanden van goed overleg en voorbereiding u als Onderwijsbestuurder in uw hoedanigheid van werknemer een pakket ondersteuning kunnen leveren van hoge kwaliteit tegen een aantrekkelijk tarief, waar u echt wat aan heeft! Wij stellen feedback zeer op prijs, dus als er nog zaken zijn, die in ons dienstenpakket niet zijn opgenomen, maar die voor u wel van belang zijn, dan vernemen wij dat graag. Ook uw eventuele op- en aanmerkingen op deze site!

Wij hopen dat u massaal een abonnement zult afsluiten, zodat dit initiatief een succes kan worden en uw toekomst als Onderwijsbestuurder daarmee echt is verzekerd! Aan ons zal het niet liggen, want wij maken graag het verschil!

Het Onderwijs is een van de belangrijkste pijlers van onze samenleving en economie waar voor veel belastinggeld voor wordt vrijgemaakt. Het is ook een terrein, waar de Rijksoverheid en de Lokale Overheden nauw bij betrokken zijn. Uiteraard vindt er vanuit de overheid toezicht plaats op een doelmatige besteding van dit geld evenals op de kwaliteit van de scholen en opleidingen.. Tot in de jaren ’90 vond de bekostiging van onderwijshuisvesting en personeelskosten plaats op declaratiebasis met een omvangrijke en minutieuze regelgeving (Onderwijswetten, AMVB’s, Ministeriële Regelingen en Circulaires) op elk aspect van huisvesting en rechtspositie. Sinds de jaren ’90 heeft de enorme bureaucratie plaatsgemaakt voor een grotere verantwoordelijkheid en beleidsvrijheid voor de Onderwijsbestuurders door een steeds verdergaande deregulering en decentralisatie. De bekostiging van het onderwijspersoneel (inclusief de regeling van de primaire arbeidsvoorwaarden) vindt nu in alle onderwijssectoren plaats via een lumpsumfinanciering. De huisvesting is gedecentraliseerd naar de gemeenten, die daartoe Huisvestingsverordeningen hebben opgesteld. De verantwoordelijkheid voor het beheer en de besteding van gelden komt voor een groot deel neer op de schouders van de onderwijsbestuurders. Dit vraagt veel kennis van zaken op velerlei terrein van de Onderwijsbestuurder zelf en een goede professionele advisering aan de Onderwijsbestuurder om zijn taak en verantwoordelijkheid zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.
De Onderwijsbestuurder staat aan het hoofd van de onderwijsorganisatie. Hij/zij moet ervoor zorgen, dat zijn/haar onderwijsorganisatie zo is ingericht dat die doelstelling kan worden verwezenlijkt. Dat is een zware verantwoordelijkheid, waarbij het niet altijd zo kan zijn, dat de onderwijsbestuurder besluiten neemt, die door iedereen als positief worden beoordeeld. Hij/zij heeft enerzijds steun en vertrouwen nodig van zijn Toezichthoudend Orgaan, maar anderzijds is het Toezichthoudend orgaan verantwoordelijk voor het toezicht op zijn/haar functioneren. De Onderwijsbestuurder opereert in een voortdurend spanningsveld van eisen, die aan hem/haar gesteld worden zowel vanuit het personeel, vanuit de MR/GMR/OR, als vanuit de Raad van Toezicht. Daarnaast is er toezicht door de inspectie op de kwaliteit van het onderwijs en van de Rijksaccountant op de doelmatige besteding van gelden en de bedrijfsvoering. De kans is aanwezig dat je als Onderwijsbestuurder onder druk komt te staan vanuit een of meer van voornoemde organen. Dan heb je rechtskundig advies nodig van een juridisch adviseur of advocaat gespecialiseerd in het Onderwijs! Wij kunnen u die dienstverlening leveren.
Preventief advies
Het is belangrijk te weten, dat u bij ons ook preventief advies kunt krijgen om te voorkomen dat u in een situatie komt van een verstoorde relatie en partijen uit elkaar zullen moeten. Zie https://srbo.nl/rechtsbijstand/preventief-advies/