Wijzigingen WNT 2022

In de Wet normering topinkomens (WNT) zijn ook voor 2022 weer diverse wijzigingen doorgevoerd.
Wij zetten de belangrijkste voor u op een rijtje. Zie voor meer informatie (ook over wat hierna volgt): www.topinkomens.nl

Beloningsmaxima 2022
Ook dit jaar worden de maxima aangepast bij ministeriële regeling (geïndexeerd). In 2022 is het algemene maximum € 216.000 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.
Voor onderwijsinstellingen en cultuur gelden in 2022 opnieuw sectorale bezoldigingsmaxima. Het overzicht van de verschillende in 2022 van toepassing zijnde maxima is te downloaden op www.topinkomens.nl onder Beloningsmaxima 2022

Sectorale Regeling Onderwijs (Regeling normering topinkomens OCW-sectoren):

  • wijziging criteria vaststellen bezoldigingsklasse instelling

Het driejaarsgemiddelde wordt afgeschaft voor de beoordeling van de criteria totale baten en het aantal bekostigde leerlingen of studenten per kalenderjaar ten behoeve van het vaststellen van de bezoldigingsklasse voor onderwijsinstellingen. Er wordt voor de beoordeling van deze criteria in beginsel uitgegaan van t-2. Alle wijzigingen in de bijlage bij deze regeling zijn daarop gericht. Voor deel 2 van de bijlage geldt dat steeds wordt uitgegaan van de meest betrouwbare gegevens. Als er door recentere oprichting, fusie of splitsing geen t-2-gegevens voor handen zijn, wordt uitgegaan van recentere gegevens.

  • overgangsrecht bij lagere klassenindeling

Voor zover er voor de beoordeling wordt uitgegaan van t-2 en die beoordeling leidt tot een lagere klassenindeling, kan een topfunctionaris een beroep doen op het overgangsrecht op grond van artikel 7.3, vierde en achtste lid, van de WNT. Bij het invoeren van verlaagde bezoldigingsmaxima is in de WNT bepaald dat er overgangsrecht van toepassing is. Daarom zullen bestuurders van onderwijsinstellingen die per 1-1-2022 een bezoldiging hebben die uitsluitend als gevolg van deze wijziging hoger is dan het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum, hun bezoldiging nog vier jaar mogen behouden, waarna het in drie jaar moet worden afgebouwd.

Zie www.topinkomens.nl onder Regeling m.b.t. sectoren onderwijs, cultuur en wetenschap

Beleidsregels 2022
In de Beleidsregels WNT 2022 is expliciet opgenomen aan welke eisen non-activiteit voorafgaand aan de beëindiging van een dienstverband moet voldoen om niet te worden aangemerkt als een uitkering die valt onder de genormeerde uitkering wegens beëindiging van het dienstverband. Ook is geëxpliciteerd waaraan afkoop van werkloosheidsuitkeringen moet voldoen om niet te worden aangemerkt als een beëindigingsuitkering. Zie www.topinkomens.nl onder Beleidsregels WNT 2022.

Uitvoeringsbesluit WNT – bezoldigingsmaxima voor interim-bestuurders verhoogd ten opzichte van 2021.
Voor de topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (‘interim-bestuurders’) is de hoogte van het bezoldigingsmaximum gekoppeld aan de duur van de functievervulling in kalendermaanden. Voor 2022 geldt:

  • dat voor de eerste zes maanden wordt gerekend met een maximum van € 28.600,- per gewerkte kalendermaand (2021: € 27.700);
  • dat voor de tweede zes maanden wordt gerekend met een maximum van € 21.700,- per gewerkte kalendermaand (2021: € 21.000); en
  • voor de eerste twaalf gewerkte kalendermaanden een maximum uurtarief van € 206,- (2021: € 199).

In 2022 bedraagt de bezoldigingsnorm voor de topfunctionaris zonder dienstbetrekking in de eerste twaalf gewerkte kalendermaanden dus in totaal maximaal € 301.800,-. Van belang is dat er geen absolute maxima per kalendermaand gelden, zolang de totale bezoldiging lager is dan de som van de normbedragen over de gewerkte maanden. Betaling van bijvoorbeeld twaalf keer € 24.000,- is toegestaan, omdat daarmee de totale norm over twaalf maanden van € 301.800 niet wordt overschreden. Na twaalf maanden functievervulling zonder dienstbetrekking is het bezoldigingsmaximum van toepassing zoals dit geldt voor topfunctionarissen met een dienstbetrekking.
Voor de vaststelling van het aantal gewerkte maanden telt iedere kalendermaand mee waarin de topfunctionaris zonder dienstbetrekking gewerkt heeft, ook indien de topfunctionaris slechts één dag in een betreffende maand heeft gewerkt. Kalendermaanden waarin de topfunctionaris niet heeft gewerkt, tellen niet mee. Op het moment dat de topfunctionaris meer dan zes maanden niet heeft gewerkt bij de betreffende WNT-instelling, is de hiervoor geschetste WNT interim-regeling opnieuw op de topfunctionaris zonder dienstbetrekking van toepassing.
Zie www.topinkomens.nl onder Uitvoeringsbesluit WNT